ថ្ងៃទី ៩ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

កិច្ចប្រជុំកំពូល ESG ឆ្នាំ 2022 | គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ និងមូលនិធិស្រាវជ្រាវចិន តស៊ូមតិសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព៖ បរិស្ថាន សង្គម អភិបាលកិច្ច